Att tänka på

Att tänka på

Hos mig kan Du känna Dig trygg, jag innehar nämligen behandlingsskadeförsäkring!

Försäkringen skyddar Dig under och efter behandlingen. Om en skada skulle uppstå under
behandlingen eller till följd av den gäller behandlingsskadeförsäkringen. Vid en skada vänder
Du Dig till mig i första hand därefter kontaktar jag försäkringsbolaget som hjälper oss att
utreda och även betala ut ersättning till Dig om Du drabbats av en behandlingsskada.

Det är viktigt att Du informerar mig om Ditt hälsotillstånd i samband med bokning, till
exempel om du äter medicin, har någon allergi eller annat. Vissa behandlingar är ej lämpliga
vid exempelvis graviditet, högt blodtryck, hjärtbesvär, pacemaker etc. Låt mig veta så att jag
kan ge Dig den behandling som passar just Dig och Dina behov. Är Du osäker vänligen ta
kontakt med mig på 0708 - 123 674 eller info@karmhahudvard.se.

Behandlingen är framförallt till för att behandla, vårda och aktivera Din hud men naturligtvis
också för att Du ska njuta och koppla av.

Kom gärna i god tid så att Du hinner varva ner och för förstagångskund, i enlighet med SHR:s
(Sveriges Hudterapeuters Riksförbund) etiska regler (5 kap. 3§), fylla i hälsodeklaration för
att säkerställa att tänkt behandling inte är skadlig. Jag ber Dig vänligast respektera utsatt tid.
Vid sen ankomst förbehåller jag mig rätten att korta ner behandlingen.

VIKTIGT! Om- och avbokning skall göras MINST 24 timmar före avtalad tid. Ej avbeställd
tid debiteras motsvarande bokad behandlings värde. Se bokningsregler

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Betalning sker via Swish med nr: 123 308 48 29. Kort kan tas emot och görs då med hjälp av kortmaskin från Moreflo. Visa och Mastercard är de kort, med pinkod, som accepteras. Har Du ett Visa eller Mastercard som ej har pinkod kan jag tyvärr inte ta emot det, då kortläsaren inte stödjer detta. Men det är Swish som föredras, tack.

Hjärtligt välkommen!

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) GDPR
Karmha Hudvård
är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster
eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte utföra arbete åt Er då vi i förekommande fall inte kan säkerställa resultatet av en behandling.
Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att uppgifterna behövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi erhållit ett samtycke från Er att behandla uppgifterna.
Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Karmha Hudvård och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.
Personuppgifterna sparas, under en tid om längst tre år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Karmha Hudvård verksamhet sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten.
Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Karmha Hudvård om användningen av de personuppgifter som rör Dig. Vi kommer på Din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av Dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan Du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).
Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.